Administrare financiara

Activitati legale si contractuale de actualitate

Potrivit prevederilor legii nr. 196/2018 cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiei de proprietari si administrarea condominiilor modificata si completata, asociatia de proprietari ca forma juridica de organizare si reprezentare a intereselor tuturor proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica si fara scop lucrativ, infiintata in conditiie legii, are ca scop administrarea, exploatarea, intretinerea, reparararea, reabilitarea si modernizarea proprietatii comune, mentinerea in stare buna a imobilului, respectarea drepturilor si asumarea obligatiilor de catre toti proprietarii.

Pentru aducerea la indeplinire a cerintelor legale cu privire la administrarea condominiului, legea dispune existenta unui administrator al asociatiei de proprietari, care are indatoriri specifice si evidentiem unul dintre aceste aspecte esentiale, respectiv administrarea financiara a condominiului, incluzand si activitatile de contabilitate si caserie necesare bunei activitati a asociatiei.

Echipa ALCOOR– Profesionisti in administrare se prezinta ca operator in administrarea condominiilor cu activitatea sa fundamentala, bazata pe o experienta indelungata si eficienta in administrarea financiara si executarea operativa si transparenta a tuturor operatiunilor de contabilitate in partida simpla si de caserie, indeplinind la nivel superior de acuratete, promptitudine si seriozitate actiunile profesionale asumate prin contractul de administrare incheiat cu asociatia de proprietari in forma scrisa si izvorand din lege, precum:

gestionarea, separat pentru fiecare asociatie, a fondurilor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari, potrivit hotararilor adunarii generale ale asociatiei

propunerea, cel mai tarziu pana la sfarsitul perioade de recalculare a cheltuielilor, a bugetelor anuale si prognozelor pe termen mediu in care trebuie sa includa sumele achitate, lucrarile de intretinere si lucrarile de reabilitare si imbunatatire, sumele necesare din fondurile asociatiei, alte cheltuieli previzibile si o estimare generala a cheltuielior asociatiei de proprietari

intocmirea si afisarea in locul determinat acestui scop a listelor lunare privind cheltuielile de intretinere in maxmum 5 zile de la primirea ultimei facturi emise de furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii

incasarea cotelor de intretinere si emiterea chitantei corespunzatoare la sediul asociatiei, la datele si intre orele stabilite si prezentate in prealabil asociatiei de proprietari

gestionarea fondului de rulment si a fondului de reparatii, precum si a altor fonduri constituite de asociatia de proprietari, conform legii

folosirea exclusiva a contului bancar unic al asociatiei, in care sunt varsate toate sumele primite in numele si contul asociatiei.Operatiunea bancara se realizeaza in 24 de ore de la primirea sumelor. Prin hotarare a asociatiei de proprietari de excepteaza suma de 1000 lei/ plafon lunar pentru efectuarea de catre administrator a unor operatiuni de plati pentru cheltuieli neprevazute

afisarea lunara in conditii de acces usor si de vizibilitate clara la avizier, a listei de venituri si cheltuieli a asociatiei, care cuprinde inclusiv veniturile din exploatarea proprietatii comune

utilizarea unei soft personalizat pentru asociatia de proprietari in vederea editarii si comunicarii documentelor financiar -contabile

punerea la dispozitie in copie din arhiva proprie aflata la sediul sau, la cererea presedintelui si/sau a membrilor asociatiei, a oricarui document financiar-contabil sau primit de la asociatia de proprietari, prevazut de lege

intocmirea registrelor financiar- contabile, respectiv Registrul Inventar, Registrul Jurnal, Registrul pentru evidenta Fondului de Penalitati,Registrului pentru evidenta Fondului de Rulment etc prevazute de lege

verificarea si plata facturilor de utilitati si servicii emise de furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii contractuali

depunerea declaratiilor fiscale

editarea statului de plata pentru personalul angajat al asociatiei

– la solicitarea oricarui proprietar, presedintele si/sau administratorul elibereaza adeverinta prin care sa se dovedeasca achitarea la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei ori existenta unei datorii catre asociatia de proprietari sau catre furnizorii de utilitati publice, in termen de 3 zile de la primire

– presedintele sau administratorul are obligatia de a solicita notarea in cartea funciara a debitelor mai vechi de 3 luni, care depasesc valoarea salariului de baza minim pe economie garantat in plata.

calcularea si incasarea penalitatilor de intarziere la plata, cu eliberare de chitanta

comunicarea notificarii de plata catre restantierii la plata cheltuielilor calculate

conlucrarea cu presedintele si comitetul executiv al asociatiei in toate situatiile prevazute de lege, contribuind operativ si profesional la solutionarea situatiilor ridicate de buna functionare a asociatiei

indeplinirea oricaror alte obligatii legale, contractuale sau a celor stabilite prin adunarea generala a proprietarilor

Call Now Button